امروز تو تاکسی به این نتیجه رسیدم که ترجیح میدادم به جای اينکه
روياهام به حقيقت تبديل شه حقيقتای زندگيم همشون يه رويا بودن!

نيگاه کردم به بغل دستيم..خوابيده بود!..بعدش الکی کلی از خودم خوشم اومد!

/ 1 نظر / 51 بازدید
A.K

وا!!! همينجوری الکی؟؟ خيلی کيف داره آدم الکی يه کاری کنه! مگه نه؟