Killer Loop

عاشق دخترک روبرویی ميشوم..از کنارم که رد ميشود با تمام وجود بويش را ميبلعم
برميگردم تا برای آخرين بار نگاهش کنم که عاشق دخترک پشت سرم ميشوم...!

خيابانهای شلوغ هميشه من را گيج کرده اند..

/ 0 نظر / 65 بازدید