ــ ببخشين خانوم ميشه شمارمو بگيرين؟
تروخدا٬فقط همين يه بار!

/ 2 نظر / 13 بازدید
melodi

دوستت داشتم نفهميدی از بس که خری

ali

خيلی با احساس مينويسی................................... وقتی می خوندم گريم گرفته بود .... از خودم خجالت کشيدمـــــــــــــــــــــدست دارم با تو آشنا بشم-------------اين خواهشه ------------- منتظرت هستم--------