عشق را صدا می زنم ولی نه فقط برای لذتِ وصف ناپذير يك هما‎غوشی...

/ 2 نظر / 47 بازدید
bet sar mizanam.

جدی؟!پس برای چی؟

sahebe pastoo

نه بابا مث که بچمون داره جدی جدی از دست می ره ! :)