Give me my half-a- crown,Tom

برای ثبت در تاریخ:

فردای عاشورای طولانی 1434 و بعد از snooze سوم و غلت چهارم، نویسنده این سطور فهمید زندگی، پیرمرد پولدار کوری است که دنیا هر روز باند را از روی چشمهایش برمیدارد و او میگوید: نـــــــــــــــه!

/ 0 نظر / 647 بازدید