The little Auschwitz we tend to build in our minds

از شروع دهه سوم زندگی من، دو تبریک از تبریکهای پیامکی تولدم کم شد.

اولی مال شرکت اینترنت سپنتا که برایم توضیح میداد برای دریافت 5 ساعت اینترنت رایگان زادروز حجسته ام باید به کدام سوراخ سایتش مراجعه کنم و دومی SMS تبریک تو که هر سال با توجه به تاریخ آخرین دعوایمان بلند و کوتاه میشد.

 

توی این دنیایی که برهان نظم یک دستی میخواهد وجود همه چیز را ثابت کند این قضیه را نباید به حساب تصادف و اتفاق و مثل این ها نوشت. نه؟

/ 1 نظر / 1222 بازدید