Later in the cab

مادربزرگم را هم کسی نفهميد
يک روز داشت روزنامه ورق ميزد که عاشق عکس بازاری تازه مرحومی شد

فردايش مرد
اگهی ترحيمش را که دايی داد روزنامه، افتاد زير اگهی
تشکر پسر طرف از تشريف فرمايی کسبه محل

/ 0 نظر / 57 بازدید