َA sea full of Fish

من امروز موقع اصلاح، سه موی سفید توی کله ام پیدا کردم
اولی اینجا
دومی اونجا
و سومی همان جایی که یک بار انگشتت را فشار دادی گفتی:
"اینو تو مغزت فرو کن"
--------
پ.ن: آدم چقدر حراف میشود وقتی نتواند شادیهایش را با کسی قسمت کند
پ.ن.ن: شادی، علف یا هر چیز قسمت کردنی دیگر

/ 1 نظر / 164 بازدید

دنبال علت نتوانستنت بگرد!!