برشهای فکريم کوتاه شده!
تقريبا به اندازه همین دو خطی که اينجا مينويسم!

/ 3 نظر / 45 بازدید
tilooshnejademarmilianzadeyetabrizi

و پرشهايِ ذهنيِ تو هميشه در وسعت و عمقِ همين چند خط خلاصه شده است چرا که وسعت و عمقش آری از ضايعات است و پر از معنا! ( D: ، وای که چقدر من باحالم.)

bet sar mizanam.

ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وسعت و عمق از چی چی است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1

من در تعجبم تو با اين برش فکری چه طور می تونی اين ۲ خطو بنويسی!!!