شريک زندگی من...!

ـــ من هنوز دلایل شما برای عروسی با خودمو نشنیدم...
ـــ اوم...من اصلا به زیبایی اهمیت نمیدم...!!این مهمترین دلیلی بود که...
ـــ گمشو بيرون پسره احمق!

/ 3 نظر / 7 بازدید
tiloo

نه، تو آدم بشو نيستي که نيستي!

-

عقل که نيست جان در عذابِ

melodi

هنوز دخستت دارم بيا کنارم