پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

امشب رفته بودم از چیز فروشی چیز بخرمآقای چیز فروش که پرسید: از همون همیشگی؟دوزاریم افتاد که اوه پسر اوه!
/ 1 نظر / 119 بازدید