پست های ارسال شده در فروردین سال 1383

Ecuador

وبلاگ تنها موجودی است که از تئوری تکامل داروين پيروی نميکند.در بعضی مواقع قضيه کاملا برعکس است.
/ 0 نظر / 59 بازدید
من؟ من يه خود حبيب انگار مانی نمای خود تزاد کم بين هيچی ندار ام.تو ديگه کی هستی؟
/ 2 نظر / 52 بازدید