پست های ارسال شده در بهمن سال 1382

..To be hated

به لحظات ملکوتی اذان ظهر نزديک ميشويم.ادامه پخش اذان صبح را پس از اذان و نيايش به نظاره مينشينيم..زرت!
/ 34 نظر / 50 بازدید