پست های ارسال شده در دی سال 1382

Reebok

من هر شب تا نزديک صبح سرنوشت شما را دستکاری ميکنم.ديشب مست بودم..مسئوليت بدشانسيهای امروز شما را به عهده ميگيرم..
/ 38 نظر / 58 بازدید