پست های ارسال شده در آدر سال 1382

..The shortest day of my life

کرمها از من ميترسند..مدتهاست اسکلتم ياد گرفته از کرمها تغذيه کند.موجود احمقی است،گاهی از زنده بودنش وحشت ميکند،کابوس ميبيند و جيغ ميکشد.
/ 28 نظر / 48 بازدید