پست های ارسال شده در فروردین سال 1382

ــ چيزي گفتی؟ــ گفتم دوسِت دارم عزيزم!ــ اِ..ببخشيد..خيال کردم چيزی گفتی..
/ 11 نظر / 60 بازدید
عجب اراده ای دارن اين چاقاله بادوم فروشا..من بودم تا دونه آخرشو ميخوردم بدبخت ميشدم!
/ 3 نظر / 65 بازدید
تنها بديش اينه که نميدونی محبت قلمبه شدتو چه جوری خرج کنی!بپری بغل مونيتورت يا وبلاگتو ببوسی!
/ 5 نظر / 59 بازدید
امروز زیر بارون برگا بدجوری سبز و خوشمزه به نظر میرسیدن..کاش یه بز بودم!
/ 11 نظر / 74 بازدید
_ اوهوی بدون چتر زیر بارون به این تندی چی کار میکنی!؟_ چیه..فکر کردی فقط خودت وبلاگ مینویسی!
/ 2 نظر / 61 بازدید
اول ميمکمت..بعد تا جايي که فکم اجازه بده گازت ميگيرم..تمام بوهاي خوبتو قورت ميدم..از اون چيز صافِ چند دقيقه پيش ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 52 بازدید
چند نفرو داری که حاضری به خاطرشون تو دادگاهیکه متهم به قتلند شهادت دروغ بدی؟
/ 10 نظر / 59 بازدید
رفتم يه هايکو خريدم با هم بخونيم..اينجاشو نيگا:فاختهمی خواند..پرواز ميکند..می خواندچه زندگی پر مشغله ای!
/ 1 نظر / 62 بازدید
همه ميدونن هيشکی نمياد ولی بازم ميرن!ولی اگه همه هم برن بازم تق و لقه!
/ 1 نظر / 60 بازدید
ميشه بگين چی بخرم بپوشم!؟منظورم از انگشت کوچيکه پامه تا گردن!پس ميرم ميخوابم ميام با نظرات شما ميرم خريد!
/ 1 نظر / 53 بازدید
پس چرا مثل آدم کوچولوهای لی لی پوت از گوشه بالای کاغد کجکی مينويسی ميای پايين!؟
/ 0 نظر / 56 بازدید
(زينگ...)ــ سلام..اومديم خواستگاريه دختر گلتون!ــ شرمنده داديم خواستگار قبلی..خواهر کوچيکش هست ولی!ــ چه حيف..حالا ما ميريم يه دوری تو همسايه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 62 بازدید
شما که تجربه دارين ميدونين تکليفای عيد دانشگاه هم مثل پيک شادی الکيه يا واقعا بدبخت شدم الان!؟
/ 4 نظر / 50 بازدید
اين تعطيلی دراز لعنتی نميذاره توی جمعه هاش مثل جمعه های توی سال کرخت بشم..تموم شو لعنتی..
/ 4 نظر / 62 بازدید
بيزحمت واسه يه ثانيه هم که شده خودتو بذارجای من...گذاشتی!؟خب...ببين الان دستمو آروم از رو دهنت برميدارم ولی قول بده ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 56 بازدید
ـ الو سلام عزيزم..ببين مامان اينا رفتن عیددیدنی...بدو بيا اينجا..کتاب شعراتم وردار بيار تا وقتی برگردن راحت شعر ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 51 بازدید
از دل برود هر آن که از دل برود!هيچ ربطيم به ديده و دور و نزديکی نداره..ميدونم که ميگما!
/ 4 نظر / 52 بازدید