ـــ سلام٬ببين تو راه خوشبخت شدنو بلدی !؟
: نــــــــــــه!
ـــ پس بيا با هم دنبالش بگرديم...باشه!؟
:برو گمشو مزاحم نشو
ـــ ...

/ 1 نظر / 14 بازدید
tiloo

من بلدم، به تو هم ميگم که بي نسيب نموني. کوچه اي که دوستي با تيلو جون توش معني داره رو مستقيم ميري بعد وقتي ميپيچي سمتِ چپ يه دفعه ميبيني که خوشبخترين خوشبختِ عالمي.