ببين اگه سر يه نفر رو بيحس کنی جمجمه اشو باز کنی و با مشت
بزنی تو مغزش چی ميشه!؟ کور ميشه؟ کر ميشه؟ يا يهو ميميره!؟

/ 0 نظر / 48 بازدید