تو ديگري را دوست مي داری من تو را دوست مي دارم و مرا...ديگري شايد....

/ 2 نظر / 40 بازدید
A.K

دنيای عجيبی ست...

1

ببين عزيز من از اين روابط علت و معلولی نمی تونی چيزی رو به نفع خودت تموم کنی! شير فهم؟