'Good mournin

پنج روز است که مرده ام
کرمهای بدبختی که برای خوردنم پا پيش ميگذارند را
جويده نجويده قورت ميدهم و انتظار ميکشم

ديشب خواب ديدم جايم را خيس کرده ام
از خواب که پريدم ديدم ماده سگی روی قبرم شاشيده

يادم می آيد دخترک به تناسخ اعتقاد داشت
پنج روز است که مرده

/ 1 نظر / 59 بازدید