آزمودم عقل دور انديش را
عاقبت ديوانه سازم خويش را...

مولوی تو هم...

/ 2 نظر / 16 بازدید
tiloo

فروغ خوندي هيچي بهت نگفتيم. شاملو خوندي بازم هيچي نگفتيم. ولي ديگه روتو زياد نکن آخه.

-

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد