من توی زندگی یک چیز ندارم
آن یک چیز را هم گذاشته ام برای نداشتن

که هم فعلا همه تقصیرها را حواله اش کنم
هم خودم را گول زده باشم که زندگی آن روی
قشنگش را گذاشته بعدتر ها یواشکی نشانم بدهد

/ 0 نظر / 119 بازدید