فقط با تو...

ــ ميای بريم بهشت !؟
ــ با تو!؟...اوم...نـــــــــــــــــــــه!

/ 2 نظر / 8 بازدید
tilan

عجب آدمِ نفهمي بوده هرکي گفته نه. بيچاره خبر نداشته تو شدي مديريت و از اين حرفا. واي که اگه ميدونست ....

-

ببين آخه يه چيزي بگو حداقل من اينجا از خنده نميرم !چونكه منم باهات نميام بهشت