کثيف...کثيف...کثيف تر...
تولد...زندگی...مرگ...
نتيجه!؟

/ 2 نظر / 47 بازدید
oltoi

زندگی!

ترمه

همون کثيف اولی. اون مطلب پايينی و اون پايينيش و اوون يکی پايينيش و اوووون يکی...هم قشنگ بودن!