for MEN

از دخترک استفاده ابزاری ميکنم

موهايش را توی مشتم ميگيرم و صورتش را به تفلون های تازه مامان
ميکشم..تفلون های خط خطی شده هميشه لج مامان را در مياورد.

/ 0 نظر / 94 بازدید