...

ــ آخ اگه پولدار بودم ميدونستم چه جوری باهات رفتار کنم...
ــ خدا خرشو ميشناخت که بهش شاخ نداد!

/ 1 نظر / 15 بازدید
ali

خيلی با احساس مينويسی................................... وقتی می خوندم گريم گرفته بود .... از خودم خجالت کشيدمـــــــــــــــــــــدست دارم با تو آشنا بشم-------------اين خواهشه ------------- منتظرت هستم--------