فکر کنم اختاپوسا خيلی باهوشتر از دلفينا باشن...

چون تمام اون وقتایی که دلفینا دارن واسه مردم شکلک در میارن
اختاپوسا یه گوشه تاریک اقیانوس نشستن دارن فکر میکنن!

/ 4 نظر / 53 بازدید
حامد

خيلی از جونورايی که نشستن و به قول شما مشغول فکرکردن،مشغول نوشخوار کردنن! در ضمن نوشتت آدم رو ياد کليله دمنه و داستانای هندی می ندازه!! اختاپوس زيرک!! بايد به اين مدل ادبيات اضافه بشه! (در ضمن برای من و هرکس ديگه که کامنت ميذاری لطفا آدرست رو هم بنويس که آدم رو متوسل به بلاگايی که به ت لينک دادن نکنی! ناقلا!)

ترمه

موافق نيستم! تازه دارم با خودم کلنجار ميرم که دلفينها زنده تر از اختاپوسهان. فقط اگه يه ذره جسارت داشتم...

1

هی راستی گفتی چند تا پا داری؟

جوتي

اختاپوسها فقط تنهايي تو گوشه تاريک ميتونن فکر کنن ولي دلفينها خيلي باهوشتر و پيشرفته ترن چون وقتي تو گروهشون دارن شکلک در ميارن ميتونن فکرم بکنن!!