Helen of Troy

شما را به روشن فکريتان قسم
کاری نکنيد دخترک فاحشه فکر کند حرفه اصليش بحث های فلسفی است.

/ 1 نظر / 67 بازدید
python

آی گفتی ...