ــ مامان اين آدم بزرگا ناراحت نميشن کارای زشت ميکنن !؟
ــ خودت بزرگ ميشی ميفهمی!

/ 2 نظر / 9 بازدید
-

bi ADAB

خودم

بی ادب !؟