هيچ وقت ربط گرسنگی با اين صداهای عجيب غريب تو دلمو نفهميدم!
شايد داره جيغ ميزنه اوهوی يه چيزی بريز توم!

/ 1 نظر / 49 بازدید
oolit

منم نفهميدم ديگه چه برسه به تو!