فکر کردم از ایناست که سوار اولین پراید ممکن! میشه ولی
خب به کمتر از ریسر قانع نشد!

خدايا منو ببخش ديگه به بنده هات تهمت نميزنم..توبه!

/ 1 نظر / 39 بازدید
litlat

ريسر چی بيد؟