نه عزيزم..هيکلا فرقی نکردن..
مانتوها يه کم بگی نگی همچین يه کوچولو تنگ شدن!

/ 3 نظر / 53 بازدید
ارووس

الهی اين همه آرايش و هيکل های جمع و جوری که می بينی کوفتت بشه!