...هان ای شب شوم وحشت انگيز
تا چند زنی به جانم آتش؟
يا چشم مرا ز جای برکن
يا پرده ز روی خود فرو کش
يا باز گذار تا بميرم
کز ديدن روزگار سيرم....

/ 2 نظر / 11 بازدید
tiloo

nokarim dash shidan. khodayi.

ali

من خيلی با نو شتن تو حال ميکنم.......خيلی با احساس مينويسی................................... وقتی می خوندم گريم گرفته بود .... از خودم خجالت کشيدمـــــــــــــــــــــدست دارم با تو آشنا بشم-------------اين خواهشه ------------- منتظرت هستم--------