سياره عجيبي است فرمانده!
با موجودات دو پايي که در هر پا پنج انگشت دارند!

/ 1 نظر / 50 بازدید
mabhoot

با آدمهاي عجيبي كه در اوج خوشحالي غمگينند