يک مثال بزنيد
هر چه که باشد
برای هر چه دلتان خواست.

/ 2 نظر / 95 بازدید
Baran‌‌‌

سنگ قبر شاملو مثل خودش خاکی شد....و پر از...روزمردگی.

Baran‌‌‌

خودت هم مثال بزن.