هر چقدر دلتون ميخواد بشورينش!
مطمئن باشيد تو اين هفتاد سال اينقدر کثيف شده که با اين چيزا تميز نميشه!

/ 2 نظر / 64 بازدید
iltoot

چی بيده؟؟

پيتون

اين يکی محشر بود . من چند ماه پيش مجبور شدم برم مرده شور خونه ياده اين افتادم/ زيبا ترسيم کردی