Acetaminophen
شريک زندگی من...!
ـــ من هنوز دلایل شما برای عروسی با خودمو نشنیدم...
ـــ اوم...من اصلا به زیبایی اهمیت نمیدم...!!این مهمترین دلیلی بود که...
ـــ گمشو بيرون پسره احمق!
 

[ ???? | ????? | ??? ????????? ]