Acetaminophen
Cursed, Missed Opportunities

چند روز پیش باد، آخرین کلاه من را توی حیاط ترسناک خانه تان انداخت.
به امید آنکه سر و کله بی کلاهم آن حوالی پیدا شود.

باد وقتی دید نه من آدم قبراق سابقم، نه تو دیگر آمار کلاه های توی
حیاط متروکتان را داری، رفت برای آخرین بار خانه دوروثی را از
کانزاس برداشت و اول جاده زرد منتهی به شهر زمرد پیاده کرد.

باد - کارگردان این روزهای زندگی من و دوروثی - حس شوخ طبعی مریضی دارد.

 

[ ???? | ????? | ??? ????????? ]